ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ, 2014 - 2020

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Προσκλήσεις

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
13/10/2017 56 Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων 829 560.00€
30/11/2017 52 Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 1 200 000.00€
30/11/2017 53 Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα 2 124 000.00€
31/10/2017 201 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 1 400 000.00€
31/10/2017 38 Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας 3 500 000.00€
31/10/2017 37 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας 3 500 000.00€
31/10/2017 51 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας 1 700 000.00€
29/09/2017 50 Δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 2 500 000.00€
31/10/2017 47 Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού 1 500 000.00€
20/10/2017 36 Ολοκλήρωση, βελτίωση, αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας 7 000 000.00€

Σελίδες