Προσκλήσεις ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
10/08/2018 74 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 (ΑμεΑ) 360 885.00€
10/08/2018 73 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019 1 648 380.00€
10/08/2018 75 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018 -2019, 2019-2020 και 2020-2021 540 500.00€
31/08/2018 72 Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα 882 400.00€
31/08/2018 71 Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα 585 000.00€
31/07/2018 59 Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016) 200 000.00€
31/12/2018 70 Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου 3 175 430.00€
31/07/2018 54 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας 1 000 000.00€

Σελίδες