Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
22
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
567 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
08/06/2016 έως 29/06/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ενώσεις γονέων ΑμεΑ, κ.τ.λ) που λειτουργούν: α) Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ) που έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί και πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές, που ορίζο
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή