Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία

Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
102
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 700 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
27/12/2019 έως 27/03/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• ΝΠΔΔ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή