Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία

Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
116
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
300 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
24/01/2022 έως 11/03/2022
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΝΠΔΔ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης σε άτομα με αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή