Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
71
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
585 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/07/2018 έως 31/08/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας, Ν. 2716/99 (ΦΕΚ 96 Α')
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή