«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016 - 2017»

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016 - 2017»

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
26
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2 399 610.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
04/07/2016 έως 31/08/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή