Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης

Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
42
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 073 200.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/02/2017 έως 30/06/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί στην περιφερειακή ή εθνική επικράτεια
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή