Στρατηγική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα και για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η ενιαία σηματοδότηση σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής και επικοινωνίας συμβάλει στην αναγνώριση των έργων και των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών.

Όπως ορίζει ο κανονισμός 1060/2021, το έμβλημα της ΕΕ συνοδεύεται από τη δήλωση:

      Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαζί με το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 διαμορφώνεται η σηματοδότηση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις της νέας περιόδου.

Για τη δημιουργία αφισών, πινακίδων και πλακών τέθηκε σε λειτουργία εφαρμογή που δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ σε αυτόν τον σύνδεσμο, ο οποίος υπάρχει και σε ειδικό μπάνερ στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας. Στόχος της εφαρμογής είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία υλικών επικοινωνίας, καθώς και η ομοιομορφία των παραγομένων υλικών χωρίς την παρέκκλιση από τις κανονιστικές υποχρεώσεις.

Δείτε εδώ τον πλήρη Οδηγό Επικοινωνίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.