Στρατηγική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Η Στρατηγική Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (Π&Ε) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιου Αιγαίου 2014-2020 εγκρίθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος τον Ιούνιο του 2015 και τροποποιήθηκε κατά την 5η συνεδρίαση τον Ιούνιο του 2019.

Στηρίζεται στον Οδηγό Επικοινωνίας που καταρτίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, τον οποίο και εξειδικεύει για το Πρόγραμμα της Περιφέρειάς μας

Η ΕΥΣΣΑ έχει την επιτελική ευθύνη για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Οδηγός αφορά και εφαρμόζεται σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της ΕΕ και υποβοηθεί στην ορθή εφαρμογή αυτών τις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων αλλά και τους δικαιούχους & φορείς υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ένα ομοιόμορφο και αποτελεσματικό πλαίσιο επικοινωνίας του ΕΣΠΑ σε όλη την επικράτεια και αποκτούν οι δράσεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια κοινή εικόνα και ταυτότητα.

Με τις δράσεις Π&Ε επιδιώκεται αφενός οι πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο και τη συνεισφορά των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση των Προγραμμάτων και αφετέρου οι δικαιούχοι να ενημερωθούν έγκαιρα και με διαφάνεια για τις δυνατότητες αξιοποίησης πόρων.

Στο παρακάτω αρχείο διαβάστε το πλήρες κείμενο της στρατηγικής.

Stratigiki_PE_-_1i_tropopoiisi_-_Ioynios_2019.doc