Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Το Πρόγραμμα με μια ματιά - Ενταγμένες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή θα βρίσκετε όλες τις Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα, τις τροποποιήσεις τους, αλλά και τυχόν Αποφάσεις Απένταξης Πράξεων.

Οι αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για το δικαιούχο της πράξης, τον προϋπολογισμό της, το φυσικό αντικείμενο και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

Το Πρόγραμμα με μια ματιά

Συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις ενταγμένες πράξεις και

Όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα:

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών»

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ»

Άξονας Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ»

Ενταγμένες πράξεις στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης στην ΕΥΔ

Ενταγμένες πράξεις στο ΠΑΑ στο πλαίσιο της εκχώρησης στην ΕΥΔ
  • Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ
  • Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση της ΟΤΔ: ΑΝΕΤΚΥ
  • Βελτίωση αγροτικών δρόμων στις Τ.Κ. Διμυλιάς – Ελεούσας – Πλατανιών – Απολλώνων - Σαλάκου Δημοτικής Ενότητας Καμείρου
  • Βελτίωση αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Έμπωνα και Τ.Κ. Κρητηνίας Δ.Ε. Ατταβύρου Δήμου Ρόδου
  • Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου