Αναθέσεις Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Αναθέσεις Τεχνικής Βοήθειας έτους 2018

Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης περί "Διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασιών δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας" (αριθ. 3451/ΕΥΣΣΑ493/3.3.2017) αναρτάται πίνακας με τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που ανατέθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης εντός του 2018.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: