Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη δράση «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου»

Ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου», οι βάσεις ανά κατηγορία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κατηγορία Γ1- Γ3 (Νέες υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις) : 79

Κατηγορία Γ2 (Υφιστάμενες επιχειρήσεις) : 91

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στους πίνακες της συνημμένης Απόφασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται  μέσω του ΠΣΚΕ καθώς και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί από την ΕΛΑΝΕΤ.

Σχετικά αρχεία