Καλές Πρακτικές

Οι πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ειδικά αυτοί που κατευθύνονται στα έργα υποδομής είναι πολύ περιορισμένοι σε σχέση με τις μεγάλες ανάγκες μιας κατ’ εξοχήν νησιωτικής Περιφέρειας. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα επιτακτικότερη την αυστηρή επιλογή και χρηματοδότηση των πιο σημαντικών και αναπτυξιακών έργων. Ένα από αυτά είναι και το νέο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση βασικών υποδομών», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με προϋπολογισμό 6,1 εκ. ευρώ και φορέα υλοποίησης τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ.
Η ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου ήταν ζητούμενο πολλών ετών. Αρχικά, είχε ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προηγούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς όμως δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (η σύμβαση υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2014), τον Δεκέμβριο του 2015 μεταφέρθηκε στο νέο Πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωσή του.
(Πηγή: Περιοδικό "Επικοινωνία", έκδοση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τεύχος 27, Οκτώβριος 2016).

Νοσοκομείο Καρπάθου

Σελίδες