Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 11/04/2024 - 13:12
Ημερομηνία

Το έργο «Δίκτυο ύδρευσης Κοινότητας Άρνης, Δήμου Άνδρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €1,75 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Άνδρου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Άρνης, μήκους αγωγών 13,8 χλμ., με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Η τροφοδοσία του δικτύου θα γίνει από παρακείμενη γεώτρηση η οποία έχει ανορυχθεί και βρίσκεται σε φάση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. Στην πράξη περιλαμβάνεται η κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης ύδατος ωφέλιμου όγκου 100 μ3, η κατασκευή σωληνωτού δικτύου ακτινωτής διάταξης, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή και θα αναπτύσσεται στους οικισμούς μελέτης, συνολικού μήκους 13.815 μ., η κατασκευή τριών φρεατίων πιεζόθραυσης (ή απόδοσης αγωγών κατάθλιψης), η κατασκευή φρεατίου αντλιοστασίου (Α/Σ) για τη στέγαση δύο αντλιών τύπου booster με παρακείμενο προκατασκευασμένο κτίριο οικίσκου του Α/Σ για τη στέγαση του Η/Μ εξοπλισμού, το σύνολο των λοιπών απαιτούμενων Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η κατασκευή του απαραίτητου αριθμού διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ιδιωτικών παροχών, καθώς και η εγκατάσταση 3 πυροσβεστικών κρουνών. 

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 10/01/2025 και λήξης η 31/12/2026.