Δήλος – Ανοιχτό Μουσείο: Β΄ φάση παρεμβάσεων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Wed, 03/04/2024 - 10:21
Ημερομηνία

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»  εντάσσεται η πράξη «Δήλος – Ανοιχτό Μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο – Β΄ Φάση», με  δημόσια δαπάνη €4,3 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Η Δήλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους τόπους του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Σήμερα είναι ένας εκτεταμένος, μοναδικής σημασίας κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ενταγμένος στον κατάλογο μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

Η Β΄ φάση του έργου περιλαμβάνει τη συντήρηση και ανάδειξη επιλεγμένων μνημείων του αρχαιολογικού χώρου και την ποιοτική αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη στους μουσειακούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα, στον αρχαιολογικό χώρο προβλέπονται οι εξής παρεμβάσεις: 

  • Αποκατάσταση, στερέωση, αναστήλωση και ανάδειξη σε: Ναό Απόλλωνα, Ιερό, Παλαίστρα Γρανίτη, Οικία Διαδούμενου. 
  • Πλατφόρμα ταξινόμησης αρχιτεκτονικών μελών και οδός πρόσβασης για το Ιερό. 
  • Διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών στο Ιερό, στη Συνοικία του Θεάτρου και της Λίμνης. 
  • Σήμανση στις διαμορφωμένες διαδρομές και ενημερωτικές πινακίδες στα αναδεδειγμένα μνημεία. 
  • Προμήθεια και εγκατάσταση απτικού χάρτη. 
  • Διαμόρφωση νέας εργοταξιακής αποθήκης για τη στέγαση των μηχανημάτων της Υπηρεσίας. 

Στο αρχαιολογικό μουσείο προβλέπονται: 

- Τελικές επισκευαστικές εργασίες στο κέλυφος του κτηρίου (θύρες πυρασφάλειας, κουφώματα βορείου αιθρίου) και ολοκλήρωση διαμόρφωσης/εξοπλισμού/ανακαίνισης χώρων μουσείου (χώροι υγιεινής, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, συστήματα σκίασης, έπιπλο εισόδου). Αναβάθμιση έκθεσης. 

- Εκπόνηση οριστικής μελέτης ανάδειξης Ιερού 

- Έντυπο ενημερωτικό υλικό σε γραφή Braille. 

- Έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης (ελληνικά και αγγλικά). 

Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την οργάνωση του εργοταξίου και τον εξοπλισμό λειτουργίας του έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2028.

 

* Φωτογραφία: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ