Δημοσίευση πρόσκλησης για την ανάπτυξη διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 07/07/2023 - 10:37
Ημερομηνία

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και υποστήριξης κοινωνικών δομών μέσα από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021–2027, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με Δικαιούχο την  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, η οποία καλείται να υποβάλει προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο».

Στόχοι είναι η στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της συνεκπαίδευσης και η υποστήριξη για τη συμπερίληψη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής αγωγής της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και η ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της εξασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η πράξη είναι πενταετής (πέντε σχολικά έτη) και περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από το σχολικό έτος 2023-2024 έως και το σχολικό έτος 2027-2028, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.640.000,00 ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr μέχρι τις 4/8/2023.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.