Ένταξη έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου