Ένταξη της Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου», στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Mon, 01/04/2024 - 12:12
Ημερομηνία

Το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €5 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». 

Με την ολοκλήρωσή του το νησί της Πάρου θα διαθέτει πλήρως λειτουργική μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.500 μ3/την ημέρα και πλήρως λειτουργικό νέο δίκτυο ύδρευσης, μήκους αγωγών 27,5 χλμ στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου (οικισμοί Προδρόμου, Μαρμάρων και Μώλου). 

Η εγκατάσταση της μονάδας θα γίνει σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Πάρου, στον Παρασπόρο Παροικίας, όπου λειτουργούν οι ήδη υπάρχουσες μονάδες αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2x1.150 m3/ημέρα και οι υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις.

Το συνολικό μήκος των προς κατασκευή αγωγών εκτιμάται σε 27.500 μέτρα και περιλαμβάνονται συνοπτικά οι εξής εργασίες: 

1) Πλήρης αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Αρχίλοχου, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή και πίεση σε όλα τα σημεία του δικτύου. 

2) Εγκατάσταση του απαραίτητου σύγχρονου εξοπλισμού (φρεάτια, δικλίδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές κλπ) που θα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

3) Σύνδεση όλων των υφιστάμενων φρεατίων υδρομετρητών στο νέο δίκτυο ύδρευσης, 

4) Κατασκευή νέων καταθλιπτικών αγωγών υδροδότησης της υφιστάμενης δεξαμενής αποθήκευσης νερού από τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της περιοχής.

5) Κατασκευή νέων συνδέσεων παροχών υδροδότησης και αντικαταστάσεις (μετακινήσεις) των υφιστάμενων συνδέσεων και 

6) Τοποθέτηση νέων πυροσβεστικών κρουνών και σύνδεση τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης 

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/01/2025 και λήξης η 31/12/2026.

Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου.