Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Επιχορήγηση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚοινΣΕΠ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να δημοσιεύσει στο προσεχές διάστημα πρόσκληση Επιχορήγησης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

H δράση στοχεύει:

  • στην ενίσχυση προσπαθειών κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού
  • στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι οι φορείς που λειτουργούν νομίμως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας [Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016), άρθρο 3] και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου