Ευρωπαϊκοί πόροι ύψους €2 εκ. από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε πολιτισμό και τουρισμό

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Tue, 16/01/2024 - 14:59
Ημερομηνία

Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού» δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 - 2027».  

Η  δημόσια δαπάνη, ύψους 2.000.000,00 ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποσκοπεί στην αξιοποίηση των νέων τάσεων και τεχνολογιών αιχμής, πληροφορικής και επικοινωνίας, στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τουρισμού εμπειρίας.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
  • Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://logon.ops.gr   έως, αποκλειστικά, τις 15/3/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες, στο συνημμένο αρχείο.