Παράταση Πρόσκλησης Εγγείων Βελτιώσεων

Παράταση Πρόσκλησης Εγγείων Βελτιώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με αντικείμενο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία λήξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15.02.2019

Σχετικά αρχεία