Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων για την ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων για την ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027

Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 παρατείνεται έως την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.

Επίσης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι προτάσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία μας (στην ηλεκτρονική διεύθυνση notioaigaio@mou.gr), προκειμένου να αξιολογηθούν / ιεραρχηθούν και να αποσταλεί συνολική πρόταση της Περιφέρειας προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι προτάσεις μελετών που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες κατά τη νέα περίοδο, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  • επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών (εκτός υποδομών αεροδρομίων) και στον τομέα του περιβάλλοντος (εκτός των επενδύσεων σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ)
  • υποδομές υγείας και εκπαίδευσης
  • δράσεις για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών έργων και των δράσεων δασοπροστασίας)
  • επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας που αφορούν τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή απόδοση (εκτός των επενδύσεων σε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια πλην των έξυπνων συστημάτων διανομής)
  • δράσεις προστασίας, ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και οικοτουρισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών και της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
  • υποδομές για την προσωρινή υποδοχή, καθώς και για τη στέγαση μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται σε διεθνή προστασία.