Πρόγραμμα επιχορήγησης για νέους ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 14/03/2023 - 11:10
Ημερομηνία

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η υπ. Αριθ. 25168/ 07.03.2023 (ΦΕΚ 1449/Β/13.03.2023) Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Η πράξη υλοποιείται με ενδιάμεσο φορέα τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και στοχεύει στην κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως οι Ρομά.

Το σύνολο της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 300.000 ευρώ (50% εθνικοί πόροι και 50% πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). 

Η διάρκεια της επιδότησης είναι 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ.

Οι αιτήσεις του 1ου κύκλου υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από 27.03.2023- 18.05.2023.