Προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 05/04/2024 - 08:34
Ημερομηνία

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης, η «Προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου», με δημόσια δαπάνη €1,13 εκ. και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», με δικαιούχο τον Δήμο Μήλου.

Το έργο αφορά στην ενίσχυση της αποθηκευτικής ικανότητας πόσιμου νερού και τη βελτίωση της ποιότητας αποθήκευσής του. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των 4 υφιστάμενων παλαιών μεταλλικών δεξαμενών, χωρητικότητας 700m³ εκάστη, οι οποίες βρίσκονται στη θέση "Άη Ιωάννης", με 3 νέες μεταλλικές δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 5.000m³ που θα εγκατασταθούν στην ίδια θέση. Πρόκειται για 2 δεξαμενές χωρητικότητας 2.000m³ εκάστη και για 1 δεξαμενή χωρητικότητας 1.000m³. Μαζί με 1 ακόμη υφιστάμενη δεξαμενή των 2.000 m³, η οποία διατηρείται, η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αυξάνεται από 4.800 m³ σε 7.000m³. Στην πράξη περιλαμβάνονται επίσης η καθαίρεση και απομάκρυνση των παλαιών δεξαμενών και των συνδέσεων τους, καθώς και των παροχών που βρίσκονται στη ζώνη εκσκαφών, η κατασκευή των υποδομών (βάσεις σκυροδέματος) για τις νέες δεξαμενές, η σύνδεση των υφιστάμενων Α/Σ και των νέων δεξαμενών με το δίκτυο παροχής και αντικατάσταση του υφιστάμενου κολεκτέρ με νέο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31/1/2025 και λήξης η 31/12/2026.