Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Η στρατηγική για την επόμενη δεκαετία που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι γνωστή ως «Ευρώπη 2020», περιλαμβάνει και την εμβληματική πρωτοβουλία «Έξυπνη Εξειδίκευση». Η πρωτοβουλία αφορά την αναγνώριση και τον εντοπισμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών ή τμημάτων της αγοράς και τη συγκέντρωση της προσπάθειας τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αλλά και πόρων γύρω από ένα όραμα για το μέλλον.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και το δυναμικό της Περιφέρειας για την καινοτομία, διαβουλεύτηκε με τους εμπλεκόμενους φορείς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου και επικύρωσε τη Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης μετά από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής βασίστηκε σε SWOT ανάλυση, η οποία έλαβε υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση και το δυναμικό της Περιφέρειας για την καινοτομία, ενώ σχεδιάστηκε με δράσεις από τη βάση προς την κορυφή (bottom up) λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους παραγωγικούς τομείς της Περιφέρειας.

Έτσι, η διαδικασία κατάρτισης κατέληξε στα εξής:

  • Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού της εμπειρίας. Γύρω από αυτόν τον αναπτυξιακό κορμό θα αναπτυχθούν καινοτόμες παραγωγικές δραστηριότητες με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
  • Η ανάπτυξη της αγροδιατροφής, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών αποτελούν συστατικό της αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς η ποιοτική, υγιεινή και με τοπική ταυτότητα διατροφή αποτελούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τουρισμού στο Νότιο Αιγαίο
  • Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων στους  παραπάνω τομείς και θα μειώσει το υψηλό κόστος συναλλαγής, εξαιτίας της νησιωτικότητας
  • Η υλοποίηση του αναπτυξιακού μοντέλου απαιτεί την αξιοποίηση καθαρών πράσινων τεχνολογιών για  τον περιορισμό των επιδράσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων πάνω στη φύση, η οποία αποτελεί το βασικό περιουσιακό στοιχείο και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας. Παράλληλα η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση εναλλακτικών μορφών στην παραγωγή της, θα συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ενώ η ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων για την αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας θα συμβάλει στην αύξηση του περιφερειακού ΑΕΠ και της ενεργειακής αυτονομίας της Περιφέρειας.

Ο τουρισμός εμπειρίας, η αγροδιατροφή και οι αλιεία-υδατοκαλλιέργειες αποτελούν διακριτούς τομείς παρέμβασης, ενώ η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και των καθαρών τεχνολογιών διατρέχει οριζόντια τους τομείς προτεραιότητας και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια.

Κατεβάστε και διαβάστε το σχετικό αρχείο σε pdf (παρατίθεται στην τελική του μορφή, Μάρτιος 2015): 

Σχετικά αρχεία