Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το πρόγραμμα ΝΗΣΙδΑ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid - 19.

Εγκρίνονται 3.705 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 34.994.222,15 ευρώ, που ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:

  • 379 προτάσεις της κατηγορίας Α  (Δευτερογενής τομέας - Μεταποίηση - Χονδρικό εμπόριο), συνολικού ύψους 3.564.194,63 ευρώ
  • 1.398 προτάσεις της κατηγορίας Β (Τριτογενής τομέας - Τουρισμός - Υπηρεσίες), συνολικού ύψους 12.766.503,24 ευρώ
  • 1.381 προτάσεις της κατηγορίας Γ (Τριτογενής Τομέας - Λιανικό εμπόριο) συνολικού ύψους 13.269.702,37 ευρώ και
  • 547 προτάσεις της κατηγορίας Δ (Τριτογενής τομέας - Εστίαση), συνολικού ύψους 5.393.821,91 ευρώ

Κάθε δικαιούχος θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ για την ένταξή του και ειδικότερα για το τεχνικό παράρτημα στο οποίο περιλαμβάνεται το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός, οι χρηματοδοτικές πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησή του.

Για τις προτάσεις που απορρίπτονται υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, προς τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pepna.gr).

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία των ενστάσεων δεν αναστέλλει το στάδιο των πληρωμών. Όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στη λίστα των εγκεκριμένων, δεν θα περιμένουν την εξέταση των ενστάσεων για να πληρωθούν, ενώ ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που τυχόν δικαιωθούν μέσα από τη διαδικασία των ενστάσεων, θα πληρωθούν μέσα από αντίστοιχη αύξηση του σχετικού  προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Σχετικά αρχεία