Τροποποίηση Πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου"

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Tue, 29/03/2022 - 11:11
Ημερομηνία

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους ότι αναρτήθηκε η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης "Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου" (Α.Π. 980/28.03.2022), καθώς και η 1η τροποποίηση του καταλόγου "Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων" (Α.Π. 1016/28.03.2022). Η τροποποίηση της πρόσκλησης συνοδεύεται από νέο έντυπο υπολογισμού μορίων (Παράρτημα Ι3, έκδοση 2). Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το νέο έντυπο και να το επισυνάψουν στην αίτησή τους σε επεξεργάσιμη μορφή. Επίσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν την επιλεξιμότητα ή μη συγκεκριμένων ΚΑΔ μέσω του αρχείου "Αναλυτικοί ΚΑΔ για ΠΣΚΕ", το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη των επιλέξιμων ΚΑΔ, όπως έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα.