Υποβολή φυσικού φακέλου στη δράση επιχορήγησης φορέων ΚΑΛΟ στο Νότιο Αιγαίο

Υποβολή φυσικού φακέλου στη δράση επιχορήγησης φορέων ΚΑΛΟ στο Νότιο Αιγαίο

ΚΑΛΟ

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης επιχορήγησης φορέων ΚΑΛΟ στο Νότιο Αιγαίο, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (παρ. 8 και παράτημα VIII ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ), κατόπιν υποβολής της πρότασης ηλεκτρονικά, τα έντυπα Ι1 και Ι2 θα πρέπει να αποσταλούν και στο πρωτόκολλο της ΕΛΑΝΕΤ σε φυσική μορφή  (με σφραγίδα/υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης.