Νέα

Προβολή 21 με 40 από 581

Το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Πάρου», συνολικής δημόσιας δαπάνης €5 εκ., με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και πόρους τού ελληνικού Δημοσίου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». 

Με την ολοκλήρωσή του το νησί της Πάρου θα διαθέτει πλήρως λειτουργική μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.500 μ3/την ημέρα και πλήρως λειτουργικό νέο δίκτυο ύδρευσης, μήκους αγωγών 27,5 χλμ στην Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου (οικισμοί Προδρόμου, Μαρμάρων και Μώλου). 

Πρόσκληση με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», απευθύνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» - Ταμείο ΕΤΠΑ.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση 780/18.01.2024 (ΦΕΚ 512Β / 26.1.2024) με την οποία τροποποιήθηκε η Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 που αφορά τις "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας", η με αριθ. πρωτ. 1020/10.04.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών παραμένει ανοικτή.

Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στον υπάρχοντα κατάλογο.

Πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης» για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση  της υλικοτεχνικής υποδομής των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Καλύμνου και της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού και τουρισμού» δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 - 2027».  

Με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνικών δομών εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027» η Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας  Ρόδου».
Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε €690 χιλ., διασφαλίζοντας τη λειτουργία του ξενώνα μέχρι και τις 30/06/2026.

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Αμοργού», προϋπολογισμού και συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης ύψους €389.360,00, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» 

Με βάση το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), το κτίριο του Δημαρχείου Αμοργού θα αναβαθμισθεί ενεργειακά από την υφιστάμενη κατηγορία Ε στην κατηγορία Β+. 

Το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηριακού Συγκροτήματος Μονάδων Πολεμικής Αεροπορίας Καρπάθου», με προϋπολογισμό €694 χιλ., συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027». 

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στη νήσο Κάρπαθο. Τα κτίρια είναι κατηγορίας Ζ (4 κτίρια) και Η (1 κτίριο), ενώ μετά τις παρεμβάσεις προβλέπεται να φθάσουν στις κατηγορίες Β+ (3 κτίρια ), Α (1 κτίριο) και Α+ (1 κτίριο). 

Στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» εντάχθηκε η πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κεντρικού Κτηρίου 588 ΤΕ Λέρου». Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του κεντρικού κτηρίου γραφείων του 588 ΤΕ στο Παρθένι. Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε €987.274,50

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 15/02/2024 και λήξης η 31/12/2027.

H πρώτη απόφαση ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027», για το νέος έτος 2024 είναι η «Ενεργειακή αναβάθμιση Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 95 ΤΥΕΘ Ρόδου». Το ύψος της συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, δημόσιας δαπάνης, ανέρχεται σε €761.420,00.  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 προσκαλεί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων και εργαζομένων (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), αναπτυξιακούς φορείς και λοιπές συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών των μικρών νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων αντίστοιχα, να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για τις στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών, συνεχίζεται και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο η χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.

Η απρόσκοπτη λειτουργία της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) Κω προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2021-2027. 

Για τον σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», με τη συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ+.

Δυνητικοί δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι:

Πρόσκληση με τίτλο «Κατασκευή/ βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων», απευθύνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους Δωδεκανήσων και Κυκλάδων, για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» - Ταμείο ΕΤΠΑ.

Στόχος είναι η κατασκευή νέων ή και επέκταση υφιστάμενων νηπιαγωγείων για την κάλυψη των αναγκών σε κτιριακές υποδομές που προκύπτουν από την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυσης της κινητικότητας μέσα από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021–2027, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς», με δυνητικούς Δικαιούχους την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου και Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων) και τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου ν

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».  

Η συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δημόσια δαπάνη, ανέρχεται σε 231.400,00 €. Η ένταξη της Πράξης, διασφαλίζει την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής δομής, από 01/07/2023 μέχρι και τις 31/12/2025.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού μέσα από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021–2027, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις», με δυνητικούς Δικαιούχους τα  Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, τα οποία καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΠεΠ «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, με στόχο την αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης.