Νέα

Προβολή 61 με 80 από 572

Αναρτήθηκαν οι φάκελοι των εισηγήσεων για τις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης 2021-2027 & 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 266 χιλ. ευρώ, προκειμένου να εγκατασταθεί κλιματισμός στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 189 χιλ. ευρώ.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Περιφερειακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με 6,5 εκ. €.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 162 χιλ. ευρώ.

Προκειμένου να γίνει η προμήθεια, ο προϋπολογισμός του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα αυξήθηκε σε 1.028.355 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 98 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως τις 31.12.2023.

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 643 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως 31/12/2023.