Αξιολόγηση

Σχέδιο Αξιολόγησης Περιφερειακού Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060, η Διαχειριστική Αρχή καταρτίζει σχέδιο αξιολόγησης και το υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης το αργότερο ένα
έτος μετά την Απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος.

Στο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 περιλαμβάνονται τριών (3) κατηγοριών αξιολογήσεις:

  • αξιολογήσεις που καταγράφουν την αποτελεσματικότητα – αποδοτικότητα του σχεδιασμού του Προγράμματος
  • αξιολογήσεις που καταγράφουν την καταλληλόλητα του σχεδιασμού επί μέρους στρατηγικών, όπως αυτές χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Ειδικών Στόχων του Προγράμματος
  • αξιολογήσεις που αποτιμούν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Προγράμματος.

Καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 και εκτείνεται από τον Δεκέμβριο του 2024 έως και τον Ιούνιο του 2029.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Αξιολόγησης, και εδώ την Απόφαση έγκρισής του.