Εξειδίκευση

Βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022 και της με αρ. πρωτ. 86884/12.9.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΕΥΔ εξειδικεύει τις δράσεις του ΠεΠ ΝΑ 2021-2027.

Ακολουθεί η εξειδίκευση του Προγράμματος ανά Προτεραιότητα και δράση.

Προτεραιότητα 1

1.1. Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας

1.2. Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας 

1.3. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

1.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής και λύσεων εξ αποστάσεως φροντίδας/υποστήριξης ευάλωτων και γεωγραφικά απομονωμένων ομάδων του πληθυσμού

1.5. Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις

1.6. Ενίσχυση επενδύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας

1.7. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στους τομείς  προτεραιότητας της Περιφέρειας

Προτεραιότητα 2

2.1. Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος της ΠΝΑ (1η έκδοση, 2η έκδοση)

2.2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

2.3. Έργα προστασίας από τη διάβρωση ακτών 

2.4. Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας

2.5. Δίκτυα αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές

2.6. Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας, δεξαμενές αποθήκευσης νερού και ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου διαρροών 

Προτεραιότητα 3

3.1. Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ 

3.2. Αναβάθμιση / επέκταση / βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

3.3. Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς

3.4. Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου 

Προτεραιότητα 4

4.1. Κατασκευή / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

4.2. Βελτίωση / αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

4.3. Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης

4.4. Κατασκευή / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας

4.5. Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

4.6. Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού

4.7. Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Προτεραιότητα 5

5.1. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε  κλάδους αιχμής και  αναδυόμενους τομείς  της περιφερειακής οικονομίας

5.2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας

5.3. Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

5.4. Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

5.5. Ολοκληρωμένες δράσεις ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας

5.6. Υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης παιδιών και εφήβων υπηκόων τρίτων χωρών

5.7. Παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε υπηρεσίες υγείας

5.8. Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, όπως  Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης & Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης / Βελτίωση συνθηκών στέγασης / Επιδότηση ενοικίου

5.9. Ολοκληρωμένα προγράμματα για την ενσωμάτωση των Ρομά στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του ψηφιακού αποκλεισμού

5.10. Κέντρα Κοινότητας και Δομές αντιμετώπισης φτώχειας

5.11. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας & στέγασης (ΣΥΔ για άτομα με αναπηρίες, εφήβους και ΥΤΧ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ) (ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, ΣΥΔ)

5.12. Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

5.13. Πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστή και προσωπικού βοηθού ΑμεΑ, μακροχρόνια πασχόντων, ηλικιωμένων κ.λπ.

5.14. Δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας

5.15. Ενίσχυση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

5.16. Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων ψυχικής υγείας

5.17. Ανάπτυξη κινητών μονάδων υγείας και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι 

5.18. Ενίσχυση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων και υποστήριξης ατόμων με εξαρτήσεις

5.19. Aνάπτυξη προγραμμάτων δημόσιας υγείας με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες, Ρομά, ευάλωτα παιδιά)

5.20. Δράσεις για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής

5.21. Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

5.22. Θεσμική ενδυνάμωση φορέων/οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της κοινωνικής ένταξης

5.23. Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση

5.24. Υλοποίηση σχεδίων του μετασχηματισμού των υπηρεσιών για την αποϊδρυματοποίηση παιδιών

5.25. Δράση υποστήριξης μακροχρόνιας φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας

5.26. Ολοκληρωμένα Σχέδια Τοπικών Δράσεων για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

5.27. Eνίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, περιλαμβανομένων των κατοίκων απομακρυσμένων νησιών

5.28. Δομές φιλοξενίας Αστέγων / Κέντρα Ημέρας

Προτεραιότητα 6

6.1. Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

6.2. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μικρών νησιών της ΠΝΑ

Προτεραιότητα 7

7.1. Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου

7.2. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας

7.3. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

7.4. Ενίσχυση της ικανότητας  των δικαιούχων και των οικείων εταίρων

Προτεραιότητα 8

8.1. Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου

8.2. Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας

8.3. Αξιολόγηση και μελέτες, συλλογή δεδομένων

8.4. Ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων και των οικείων εταίρων