Εξειδίκευση

Βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4914/2022 και της με αρ. πρωτ. 86884/12.9.2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ΕΥΔ εξειδικεύει τις δράσεις του ΠεΠ ΝΑ 2021-2027.

Ακολουθούν όλες οι αποφάσεις εξειδίκευσης, καθεμιά συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα (δελτία εξειδίκευσης) ανά δράση. 

1η Εξειδίκευση

2η Εξειδίκευση

3η Εξειδίκευση

4η Εξειδίκευση

  • Απόφαση έγκρισης
  • Έγγραφα