Προγραμματισμός προσκλήσεων

Σε εφαρμογή του άρθρου 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για τον «Καθορισμό κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και του Ν. 4914/2022 για τη «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021–2027», η Διαχειριστική Αρχή αναρτά πίνακα με το χρονοδιάγραμμα των προγραμματιζόμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος ο οποίος θα επικαιροποιείται τουλάχιστον τρεις φορές κατ’ έτος.

Προγραμματισμός προσκλήσεων ΠεΠΝΑ 2021-2027