Τεχνική Βοήθεια

Μέσω της Τεχνικής Βοήθειας υλοποιούνται δράσεις τεχνικής υποστήριξης της ΕΥΔ και των δικαιούχων, με στόχο την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Περιλαμβάνονται:  

  • ενέργειες βελτίωσης της οργάνωσης - διαχείρισης και των μεθόδων αξιολόγησης των προτεινομένων πράξεων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ
  • μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες συμβούλων / εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη των δικαιούχων
  • μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διοικητική και τεχνική ωρίμανση έργων
  • δράσεις αξιολόγησης του Προγράμματος
  • δράσεις δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης, που έχουν ως στόχο τους δικαιούχους και το ευρύ κοινό
  • ενέργειες υποστήριξης της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Διαχειριστικής Αρχής

Νομικό Πλαίσιο

Η ΕΥΔ καταρτίζει και υλοποιεί το Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας με βάση:

Κατάλογος προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών

Σύμφωνα με την με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας", η Ειδική Υπηρεσία ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  καταρτίζει κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Υπηρεσίας, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, που περιγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης.

Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα εγγραφής των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στον κατάλογο υποχρεούνται τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΝΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνοι που δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η διαγραφή αυτή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία.

Προσκλήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί 

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των προσκλήσεων που έχουν δημοσιοιποιηθεί για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Αναθέσεις Τεχνικής Βοήθειας

Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης περί "Διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασιών δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας" (αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/3.3.2017) αναρτώνται οι πίνακας με τις ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας που ανατέθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ανά έτος.

Προσκλήσεις για παροχή υπηρεσιών για την περίοδο 2021-2027

Προσκλήσεις για παροχή υπηρεσιών

 Κατάλογος δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών

 Κατάλογος (σε μορφή Pdf)