Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021–2027

Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021–2027

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027 είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι πόροι του ανέρχονται σε 285,4 εκ. ευρώ και προέρχονται κατά 50% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ενώ το υπόλοιπο 50% αφορά πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Πορεία Κατάρτισης του Προγράμματος

Η κατάρτιση του Προγράμματος ξεκίνησε μετά την έκδοση των 2 σχετικών εγκυκλίων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τον Ιούνιο του 2019 και τον Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα). 

Συνοπτικά μέχρι τώρα έγιναν τα εξής:

 • Συγκρότηση και ενεργοποίηση της Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2020)
 • Κατάρτιση και διαβούλευση κειμένου βασικών αρχών / concept paper (Απρίλιος 2021)
 • Άτυπη Υποβολή Σχεδίου ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2021)
 • Έναρξη ηλεκτρονικής διαβούλευσης Σχεδίου ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 (Σεπτέμβριος 2021)
 • Παρουσίαση Σχεδίου Προγράμματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Σεπτέμβριος 2021)
 • Παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της 1ης Άτυπης Υποβολής (Οκτώβριος 2021)
 • Επίσημη υποβολή του Σχεδίου Προγράμματος στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2021)
 • Παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Επίσημης Υποβολής (Φεβρουάριος 2022)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Στην ιστοσελίδα μας έχει αναπτυχθεί πλατφόρμα για την ηλεκτρονική διαβούλευση του προγράμματος. Μπορείτε να μεταφερθείτε είτε μέσω του μπάνερ που υπάρχει στην αρχική μας σελίδα, είτε πατώντας εδώ.

Κεντρικοί στόχοι και δομή Σχεδίου Προγράμματος

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος,
 • Διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και 
 • Ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Δομή του Σχεδίου Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες, από τις οποίες η 5 & 8 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ:

 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (23 εκ. €) 
 2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (60 εκ. €)
 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας (36,8 εκ. €) 
 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (40 εκ. €)
 5. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €)
 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €)
 7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)
 8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €)

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Σχεδίου ΠεΠ ΝΑ 2021-2027, η έγκριση του οποίου αναμένεται να γίνει στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος έχει στόχο να προσδώσει προστιθέμενη αξία στον αναπτυξιακό προγραμματισμό με μια διαδικασία ενσωματώνει στον προγραμματισμό την περιβαλλοντική διάσταση και παράλληλα συμπληρώνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά το υποκείμενο επίπεδο των έργων και των δραστηριοτήτων.

Εκπονήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006), όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β/ 25-10-2017).

Δείτε:

εδώ το πλήρες κείμενο της ΣΜΠΕ που έχει σταλεί προς έγκριση στο Υπουργειο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

εδώ μια συνοπτική παρουσίαση του Προγράμματος και των δράσεων που προβλέπει, μέσα από 29 διαφάνειες.