Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021–2027

Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2021–2027

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027 είναι ένα από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι πόροι του ανέρχονται σε 285,4 εκ. ευρώ και προέρχονται κατά 50% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), ενώ το υπόλοιπο 50% αφορά πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Πορεία Κατάρτισης του Προγράμματος

Η κατάρτιση του Προγράμματος ξεκίνησε μετά την έκδοση των 2 σχετικών εγκυκλίων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (τον Ιούνιο του 2019 και τον Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα). 

Συνοπτικά έγιναν τα εξής:

 • Συγκρότηση και ενεργοποίηση της Ομάδας Σχεδιασμού του Προγράμματος (Δεκέμβριος 2020)
 • Κατάρτιση και διαβούλευση κειμένου βασικών αρχών / concept paper (Απρίλιος 2021)
 • Άτυπη Υποβολή Σχεδίου ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2021)
 • Έναρξη ηλεκτρονικής διαβούλευσης Σχεδίου ΠεΠ ΝΑ 2021-2027 (Σεπτέμβριος 2021)
 • Παρουσίαση Σχεδίου Προγράμματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Σεπτέμβριος 2021)
 • Παρατηρήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της 1ης Άτυπης Υποβολής (Οκτώβριος 2021)
 • Επίσημη υποβολή του Σχεδίου Προγράμματος στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2021)

Κεντρικοί στόχοι και δομή Σχεδίου Προγράμματος

Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος της Περιφέρειας, με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος,
 • Διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και 
 • Ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Δομή του Σχεδίου Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 Προτεραιότητες, από τις οποίες η 5 & 8 συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, ενώ οι υπόλοιπες από το ΕΤΠΑ:

 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού (23 εκ. €) 
 2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων (60 εκ. €)
 3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας και ενίσχυση  της κινητικότητας (36,8 εκ. €) 
 4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών (40 εκ. €)
 5. Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ. €)
 6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ. €)
 7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ. €)
 8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+ (1,6 εκ. €)

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του Σχεδίου ΠεΠ ΝΑ 2021-2027, η έγκριση του οποίου αναμένεται να γίνει στο τέλος του έτους, ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή του το 2022.