Χρήσιμα έγγραφα

Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

1η εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού (Ιούνιος 2019)

2η εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027 (Νοέμβριος 2020)

Νόμος για το ΕΣΠΑ 2021-2027

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (Ν. 61Α/21.03.2022)

Κανονισμοί ΕΕ

Συγκεντρωτική έκδοση των Κανονισμών για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το ΕΚΤ+, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg) και τον καθορισμό των κοινών διατάξεων για τα Ταμεία (Ιούνιος 2021)

Εθνικές στρατηγικές

Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 (Μάιος 2019)

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Απρίλιος 2019)

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (Ιούνιος 2019)

Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών (1η αναθεώρηση - 2019)

Εθνική Στρατηγική για την κυκλική οικονομία (Δεκέμβριος 2018)

Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (Οκτώβριος 2018)

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Ιούνιος 2022) (περιλαμβάνεται και η περιφερειακή της διάσταση)

Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία (Μάρτιος 2023)

Περιφερειακές Στρατηγικές

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Νοτίου Αιγαίου

Πληροφόρηση και Επικοινωνία

Έγγραφα εργασίας

Μεθοδολογικό έγγραφο για το Πλαίσιο Επίδοσης των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 (Σπτέμβριος 2021)

Εγχειρίδιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (2020)