Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του Προγράμματος, της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης, των Επιτελικών  Δομών των Υπουργείων, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και φορέων αρμόδιων για θέματα που σχετίζονται με τις προτεραιότητες και την υλοποίηση του ΠεΠ, εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.

1η Συνεδρίαση (Ρόδος, 21/10/2022)

 - Φάκελος

 - Απόφαση

 - Παραρτήματα Απόφασης

   Ι.   Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

   ΙΙ.  Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

       Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης - Ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτιρίων

       Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης - Ένταξη παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση

       Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης - Κοινωνικοοικονομική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών

       Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης - Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

   ΙΙΙ. Εξειδίκευση Προγράμματος

  IV. Οδηγός Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

 

2η Συνεδρίαση (Σύρος, 29/6/2023)

- Πρόσκληση

- Απόφαση

- Ημερήσια διάταξη

- Πρόοδος υλοποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027

         Ενταγμένες πράξεις

         Παράρτημα - Προγραμματισμός προσκλήσεων

- Μεθοδολογία και Κριτήρια επιλογής πράξεων 

          Κριτήρια επιλογής πράξεων δράσης 1.5

          Κριτήρια επιλογής πράξεων δράσης 2.2 

          Κριτήρια επιλογής πράξεων δράσης 3.3

- Πληροφόρηση και Επικοινωνία

- Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις

- Πρόοδος έγκρισης των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων

 

3η Συνεδρίαση (Ρόδος, 20/6/2024)

- Πρόσκληση

- Φάκελος εισηγήσεων