Ενταγμένες Πράξεις

Ενταγμένες Πράξεις

Στην ενότητα αυτή θα βρίσκετε όλες τις Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα, τις τροποποιήσεις τους, αλλά και τυχόν Αποφάσεις Απένταξης Πράξεων.

Οι αποφάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για το δικαιούχο της πράξης, τον προϋπολογισμό της, το φυσικό αντικείμενο και άλλα χρήσιμα στοιχεία.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

Συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις ενταγμένες πράξεις και

Όλες τις αποφάσεις ένταξης που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα:

Άξονας Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας»

Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων»

Άξονας Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών»

Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης- Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού»

Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»

Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ»

Άξονας Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Υποστήριξη ΕΚΤ»