ΕΣΠΑ - Γενικά

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς είναι ένα σύνολο προγραμμάτων για την ανάπτυξη της χώρας που χρηματοδοτείται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πόρους του ελληνικού δημοσίου.

Το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αφορά συνολική δημόσια δαπάνη 26 δις ευρώ και είναι το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περιλαμβάνει συνολικά 20 Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα οποία:

 • 13 είναι Περιφερειακά (ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας) και
 • 7 Τομεακά
  1. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)
  2. Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΠΕΡΑΑ)
  3. Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση
  4. Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα
  5. Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια
  6. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη
  7. Ε.Π. Θάλασσα και Αλιεία

Όπως είναι φανερό, τα περιφερειακά προγράμματα έχουν εμβέλεια που καλύπτει την κάθε συγκεκριμένη περιφέρεια ενώ τα τομεακά προγράμματα αναπτύσσουν δράσεις στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που έχει στόχο την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής, οι πόροι συγκεντρώνονται σε 11 Θεματικούς Στόχους:

 1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
 2. Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας, της χρήσης και ποιότητάς τους
 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και του τομέα της αλιείας (για το ΕΤΘΑ)
 4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων
 6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων (key network infrastructures)
 8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση
 11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης