Η αντιμετώπιση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

AFCOS

Βασικές έννοιες και διαδικασίες

Η αντιμετώπιση της Απάτης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων είναι ένα ζήτημα με κρίσιμη σημασία για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως προβλέπεται τόσο στον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013, όσο και στον Νόμο 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα έχει εκπονήσει την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, ενώ οι Διαχειριστικές Αρχές λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους, οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμησή της.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με γνώμονα το νέο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, δηλαδή το σύνολο των εγκεκριμένων αλληλεξαρτούμενων διαδικασιών που έχουν στόχο την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων.

Οι διαδικασίες του ΣΔΕ που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της Απάτης είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης (διαδικασία ΔVIII_1): αποτελεί προληπτική διαδικασία και εφαρμόζεται από τις Διαχειριστικές Αρχές σε ετήσια βάση, με τη βοήθεια ειδικού εργαλείου. Βασικό προληπτικό μέτρο που εφαρμόζεται είναι η πολιτική μη σύγκρουσης συμφερόντων (μέσω της υπογραφής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων) για όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες των Διαχειριστικών Αρχών που απασχολούνται σε δραστηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση πράξεων, τις επαληθεύσεις και τις πληρωμές
 • Ενδείξεις και Υπόνοια Απάτης (διαδικασία ΔVIII_2): αφορά την εσωτερική διερεύνηση ενδείξεων απάτης και εφαρμόζεται στην περίπτωση που εντοπίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή παρατυπία που πιθανά υποκρύπτει δόλο, στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων διαδικασιών του ΣΔΕ
 • Εξέταση Καταγγελιών (διαδικασία ΔVIII_3): αφορά την υποδοχή και εξέταση καταγγελιών σχετικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Εθνικό σημείο υποδοχής των καταγγελιών είναι η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης , Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (AFCOS).
 • Διαχείριση Κινδύνων (διαδικασία ΔVIII_4):  αφορά την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που διαχειρίζεται η Διαχειριστική Αρχή. Εφαρμόζεται σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη αφενός παράγοντες από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και ιδίως περιπτώσεις σημαντικών τροποποιήσεων του ΣΔΕ και αφετέρου τα αποτελέσματα από τη διαδικασία ΔVIII_1.

Οι μέχρι σήμερα δράσεις της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της απάτης

 • Απόφαση συγκρότησης Ομάδας Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης και ορισμός Υπευθύνου για Θέματα Απάτης (έγγραφο με α.π. 492/5.2.2016, ΑΔΑ: ΩΥΣΡ7ΛΞ-ΓΔΕ)
 • Συμμετοχή στην 1η Τεχνική Συνάντηση του Εσωτερικού Δικτύου Συνεργασίας για τη Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (Αθήνα, 22-23.2.2016)
 • Απόφαση συγκρότησης Ομάδας Διαχείρισης Κινδύνων και ορισμός Υπευθύνου για Θέματα Διαχείρισης Κινδύνων (έγγραφο με α.π. 1080/11.3.2016, ΑΔΑ: 763Τ7ΛΞ-ΑΜΙ)
 • Υποβολή στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού στις 31.3.2016, του συμπληρωμένου εργαλείου αξιολόγησης κινδύνων απάτης της ΕΥΔ για το 2016, σε εφαρμογή της Διαδικασίας  ΔVIII_1 του ΣΔΕ
 • Συμμετοχή στην Τεχνική Συνάντηση για τη Διαχείριση Κινδύνων (Αθήνα , 12.4.2016)
 • Υποβολή στην ΕΥΘΥ του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού στις 28.4.2016, του συμπληρωμένου εργαλείου διαχείρισης κινδύνων της ΕΥΔ για το 2016, σε εφαρμογή της Διαδικασίας  ΔVIII_4 του ΣΔΕ
 • Διοργάνωση δράσης εσωτερικής ενημέρωσης/εκπαίδευσης των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών της ΕΥΔ σε θέματα καταπολέμησης απάτης (Σύρος, 11.5.2016)
 • Διαβίβαση Δηλώσεων περί Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων των υπόχρεων στελεχών και εξωτερικών συνεργατών της ΕΥΔ στη ΜΟΔ ΑΕ, στις 13.5.2016, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΥΘΥ.

Σχετικό υλικό

 1. Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ, Απρίλιος 2014)
  1 Εθνική Στρατηγική.pdf
 2. Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο «Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις» ( ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ)
  2 Ηλεκτρονικό φυλλάδιο.pdf
 3. Πολιτική (Policy Statement) κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ)
  3 Πολιτική κατά της απάτης.pdf
 4. Παρουσιάσεις της ΕΥΘΥ για την Καταπολέμηση της Απάτης στο ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014-2020
  4α παρουσίαση ΕΥΘΥ.pdf
  4β παρουσίαση ΕΥΘΥ.pdf
  4γ παρουσίαση ΕΥΘΥ.pdf
  4δ παρουσίαση ΕΥΘΥ.pdf
 5. Παρουσίαση της ΕΥΘΥ για τις «κόκκινες σημαίες» («red flags»)
  5 Παρουσίαση ΕΥΘΥ Κόκκινες Σημαίες.pdf
 6. Υπόδειγμα Δήλωσης περί Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων και Οδηγίες Συμπλήρωσης
  6α Υπόδειγμα δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.pdf
  6β οδηγίες συμπλήρωσης.pdf

Καταγγελίες για συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί  την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019).

Για την υποβολή καταγγελιών που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

URL: https://aead.gr/complaints