Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξειδίκευσης και ενεργοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της RIS στην ΠΝΑ», με CPV 79411100-9 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη εταιρεία: LOGOTECH AE - Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Σχετικά αρχεία