Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου

Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΑΠ και της ΕΥΔ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διαχείριση του ΠΔΕ των έργων ΕΣΠΑ», με CPV 79410000-
1: Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.

Σχετικά αρχεία

Σχετικά αρχεία: