Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για έργα προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης για έργα προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας

Η προθεσμία για υποβολή προτάσεων παρατείνεται έως τις 31/5/2018.