ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020

ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020

Βρείτε εδώ όλα τα σχετικά με το Πρόγραμμα έγγραφα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου 2014-2020. Πέρα από το ίδιο το επίσημο κείμενο του εγκεκριμένου Προγράμματος, βρείτε στην παρούσα ενότητα κάθε σχετικό με την υλοποίησή του έγγραφο, όπως πχ. την εγκριτική απόφαση και τα συνοδευτικά παραρτήματα, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την ex-ante αξιολόγηση, τα έγγραφα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις υλοποίησης (όπως τη Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, τη διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων κ.ά.)

Σημείωση: Η ενότητα αυτή είναι σε εξέλιξη και εμπλουτίζεται διαρκώς με χρήσιμα έγγραφα, καθώς αυτά γίνονται διαθέσιμα.

Μέρος Α' - Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα

ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020

Επίσης, το Πρόγραμμά μας όπως εκτυπώθηκε από την ΕΥΔ σε μορφή βιβλίου

Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση έγκρισης)

Παράρτημα 2 - Συνολικές πιστώσεις

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μέρος Β' - Νομικό πλαίσιο

Νόμος 4314 - Για τη διαχείριση, τον έλεγχο του Προγράμματος κλπ. 

H υπουργική απόφαση για το Σύστημα Διαχείρισης κλπ. όπως δημοσιεύθηκε στην ΕΚ στις 24.8.15

Μέρος Γ' - Στρατηγικές και άλλες μελέτες που σχετίζεται με το Πρόγραμμα

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Μέρος Δ' - Επιτροπή Παρακολούθησης

1η Συνεδρίαση

απόφαση

2η Συνεδρίαση

φάκελος με τις εισηγήσεις

απόφαση

3η Συνεδρίαση

φάκελος συνεδρίασης

απόφαση

 

Μέρος E' - Ετήσιες Εκθέσεις

2015

2016

Μέρος ΣΤ' - Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχων

Οδηγός και έντυπα για τη διαχειριστική ικανότητα

Μέρος Ζ' - Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Select any filter and click on Apply to see results