Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για τους Ρομά

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για τους Ρομά

Όπως ενημερώνει με Δελτίο Τύπου το Γραφείο Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ροµά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλανίζει επί δεκαετίες τις τοπικές κοινωνίες στην Ρόδο και την Κω.

Στη σχετική εισήγηση, την οποία ανέπτυξαν ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ένα εξειδικευμένο στέλεχος της Ομάδας Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού της ΜΟΔ, δόθηκε έμφαση στον κίνδυνο απώλειας πόρων από το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 στην περίπτωση που δεν εκπληρωθεί η προϋπόθεση που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ροµά.

Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης άρχισε τον Ιούλιο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 οπότε ακολούθησε ευρεία διαβούλευση προκειμένου να λάβει την τελική του μορφή.

Με το Σχέδιο επιδιώκεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού Ροµά και η διατύπωση στρατηγικής που αφορά:

  • στην εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
  • στην ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέµβασης (στους τοµείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας)
  • στην ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης.

Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη των Ρομά είναι:

α. Να διαμορφωθούν συνθήκες μόνιµης στέγασης των Ροµά με επιδότηση του ενοικίου,

β. Να ρυθµιστούν προβλήµατα σύνδεσης των καταυλισμών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, δηλαδή µε τα δίκτυα νερού, ηλεκτρισµού και αποχέτευσης.

γ. Να δηµιουργηθούν σε οικισµούς ή/και καταυλισµούς υποδοµές για μετακινούμενες οµάδες πληθυσµού.

δ. Να εξασφαλιστεί η συµµετοχή των ανήλικων Ροµά στην εκπαίδευση και να προωθηθεί η καταπολέµηση του αναλφαβητισµού των ενηλίκων.

ε. Να παρέχονται αδιαλείπτως υπηρεσίες υγείας και ανάλογη ενηµέρωση για την πρόληψη νοσηµάτων και κινδύνων για τη δηµόσια υγεία.

στ. Να επιδιωχθεί η αποτροπή παράνοµων και επιβλαβών για όλους δραστηριοτήτων βιοπορισµού, µέσω της προσφοράς εναλλακτικών πόρων διαβίωσης.

ζ. Να επιδιωχθεί η «κοινωνική τους ενσωµάτωση» µέσω της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της «ανοικτής πρόσβασης» σε εργασίες µέσω ΚΟΙΝΣΕΠ, προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας των ∆ήµων αναφοράς κλπ.

η. Να προταχθεί η δηµόσια διαβούλευση για τη μετακίνηση των Ροµά, όπου απαιτείται, και η µετεγκατάσταση των καταυλισµών σε οικισµούς και περιοχές µετεγκατάστασης µε κατάλληλες υποδοµές, οι οποίες εξασφαλίζουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Μέσω του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση μέρους του Σχεδίου Δράσης με προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ και κύριους φορείς υλοποίησης τους Δήμους Ρόδου και Κω.

Κατεβάστε και διαβάστε ολόκληρο το Επιχειρησιακό Σχέδιο σε μορφή pdf.