Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ

Εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.