Συμπληρωματικά στοιχεία για την πρόσκληση με αριθμό 87

Συμπληρωματικά στοιχεία για την πρόσκληση με αριθμό 87

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πράξεων που υποβάλλονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) παρέχει Οδηγίες σχετικά με την υποβολή Εκθέσεων Τεκμηρίωσης Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) που αφορούν προτάσεις δημιουργίας Πράσινων Σημείων και Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτωνκαθώςκαι σχέδια των σχετικών Εκθέσεων Τεκμηρίωσης.