Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης για πρώτη φορά

Συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης για πρώτη φορά

Άποψη της Συνεδρίασης - Προεδρείο

Άποψη της Συνεδρίασης - Προεδρείο

Συνεδρίασε στην έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, τη Σύρο, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2014-2020. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, με κύριο αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης την έγκριση της «εξειδίκευσης εφαρμογής» του Προγράμματος καθώς και των κριτηρίων με τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των φορέων. Παρουσιάστηκαν επίσης στα μέλη της Επιτροπής το νέο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το πλάνο αξιολόγησης του Προγράμματος και η Στρατηγική για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία.

Ειδικότερα ως προς την Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ 2014 – 2020, η Επιτροπή ενέκρινε τις πρώτες 18 κατηγορίες δράσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 57 εκ. ευρώ, για τις οποίες προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα να δημοσιοποιηθούν προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, ώστε να έχουμε τις πρώτες εντάξεις στο Πρόγραμμα εντός του 2015.

Τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την άρτια διοργάνωση και -κυρίως- τη λεπτομερή δουλειά που έγινε κατά την εξειδίκευση του Προγράμματος με την κατάρτιση κατάλληλων και ορθά εξειδικευμένων κριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό θα επιλεγούν προς υλοποίηση ποιοτικά έργα, με απτά και ορατά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι λεγόμενες «αιρεσιμότητες», οι προϋποθέσεις δηλαδή που θα πρέπει να πληρούνται για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το Πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων η  κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά (έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους). Παρομοίως, η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και η Εφαρμογή συστήματος διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, για την οποία πρόκειται να ανατεθεί άμεσα η εκπόνηση σχετικής μελέτης για την κάλυψη της αιρεσιμότητας το 2015.

Στην διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, τέθηκε από τον Πρόεδρο το θέμα της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων που εξακολουθούν να υφίστανται στη μεγαλύτερη νησιωτική περιφέρεια της χώρας και της Ευρώπης, μέρος των οποίων μπορεί να καλυφθεί από το ΠΕΠ, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να γίνει αποδεκτό από όλους ότι περιλαμβάνεται στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ απλώς και μόνο λόγω στατιστικών δεδομένων -ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η αύξηση των πόρων του ΠΕΠ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνώρισε τη σημασία των προσπαθειών, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό προκειμένου να επιδιωχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων όχι μόνο από το ΠΕΠ, αλλά και από κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης.

Συνημμένα παρακάτω θα βρείτε την ομόφωνη Απόφαση και τις εισηγήσεις που εγκρίθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης (pdf).